Domek v sadu

Domek v sadu

Rokprojekt 2015 - 2016
AutorkaIng. arch. Marta Balážiková
SpolupráceIng. Ondrej Balážik, Bc. Tatiana Guseva
Fáze projektustudie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizační dokumentace
RegionTřebíčsko

Urbanismus Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Římov nad údolím říčky Římovky. Oplocený pozemek klínovitého tvaru se svažuje od severu k jihu a v současné době slouží jako sad. Hmotu domku umísťujeme na jeho východní polovině. Vjezd a hlavní vstup na pozemek bude situován od severu, při severní hranici pozemku bude rovněž umístěno jedno parkovací stání. Hlavní vstup do objektu domu je vzhledem ke konfiguraci terénu navržen na severní fasádě v úrovní 2. NP.
Ve střední části západní poloviny pozemku umisťujeme vrtanou studnu, domovní čistírna odpadních vod je navržena při východní straně domu.
V důsledku výstavby dojde jen k minimálnímu kácení ovocných stromů, ovocný sad zůstane z podstatné části zachován.

Architektura Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní na půdorysu čtverce o stranách délky přibližně 6,5 m, zastřešen pultovou střechou o nízkém spádu a je nepodsklepený. Hlavní vstup do objektu bude z důvodu minimalizace zemních prací realizován prostřednictvím krátké dřevěné lávky vedoucí od severní hranice pozemku.
Dům je z podstatné části navržen jako dřevostavba vystavěná na betonové základové desce a betonovém zdivu severní části 1. NP, která je umístěna pod úrovní terénu. K jižní fasádě domu v úrovni 1. NP přiléhá terasa respektive nízké dřevěné pódium navazující na vnitřní obytný prostor.
Nadzemní část objektu je pojednána obkladem z dřevěných desek. Obkladu stejně jako dřevěným okenním rámům bude ponechána přírodní barevnost.
Hlavním komunikačním zařízením domu je kruhové ocelové vřetenové schodiště, umístěné ve středu dispozice, které propojuje tři obytné úrovně za současné eliminace ostatních komunikačních prostor.

Ostatní projekty (Architektura)